رشته مدیریت تبلیغات تجاری - لیست آثار

تله های زمانی فروشندگان سردرگم

سازمان مدیریت صنعتی

3,000 تومان

چالش های مدیریت در سده بیست و یک

سازمان فرهنگی فرا

2,000 تومان

مشتری مداری

جیمز ال.هِسکت

2,000 تومان

آشنایی با بازاریابی

عارف کامل

3,000 تومان

مدیریت مافوق

عارف کامل

2,000 تومان

اجرای راهبرد

عارف کامل

2,000 تومان

مدیریت جلسه

عارف کامل

2,000 تومان

هدایت گروههای کاری

عارف کامل

2,000 تومان

تفویض امور

عارف کامل

2,000 تومان

سازمان فروش صفر تا صد

چشم انداز قطب

1,000 تومان

توسعه کارکنان

عارف کامل

2,000 تومان

رهبری با ارائه الگو

جادوی قلم

2,000 تومان

جهانی تجارت کنید

جادوی قلم

2,000 تومان

معرفی 10 کتاب بازاریابی -جلد 1

پادکست بازاریابی ایران

رایگان

بازاریابی ومدیریت بازار

فریدون امیدی

2,000 تومان

مارکتینگ ، بازار یابی یا امور بازار

پادکست بازاریابی ایران

رایگان