رشته مدیریت امور دفتری - لیست آثار

طنز مدیریتی

سروش

1,000 تومان

مشارکت و مدیریت مشارکتی

آوای نور

2,500 تومان

مدیریت مافوق

عارف کامل

2,000 تومان

مدیریت جلسه

عارف کامل

2,000 تومان

هدایت گروههای کاری

عارف کامل

2,000 تومان

تفویض امور

عارف کامل

2,000 تومان

توسعه کارکنان

عارف کامل

2,000 تومان