رشته مدیریت امور فرهنگی - لیست آثار

تغییر تمدن

سوره مهر

2,200 تومان

نامداران فرهنگ و هنر

سخن گستر

900 تومان

نام آوران دادگر

همداد

3,900 تومان

مدیریت مافوق

عارف کامل

2,000 تومان

مدیریت جلسه

عارف کامل

2,000 تومان

هدایت گروههای کاری

عارف کامل

2,000 تومان

تفویض امور

عارف کامل

2,000 تومان

توسعه کارکنان

عارف کامل

2,000 تومان