جستجو

13 نتیجه یافت شد

دوره آموزشی راهنمای شرکت در رویداد استارتاپ ویکند

ارائه دهنده :drstartup.ir

گوینده :مهدی علیپور سخاوی

قیمت : رایگان

دوره آموزشی راهنمای مربیگری رویداد استارتاپ ویکند

ارائه دهنده :drstartup.ir

گوینده :مهدی علیپور سخاوی

قیمت : رایگان

دوره آموزشی آموزش بوم مدل کسب و کار ویژه استارتاپ ها

ارائه دهنده :drstartup.ir

گوینده :مهدی علیپور سخاوی

قیمت : رایگان

دوره آموزشی آموزش انگلیسی از طریق اخبار10

ارائه دهنده :تامین محتوای نگین

قیمت : 10000 ریال

دوره آموزشی آموزش انگلیسی از طریق اخبار9

ارائه دهنده :تامین محتوای نگین

قیمت : 10000 ریال

دوره آموزشی آموزش انگلیسی از طریق اخبار 8

ارائه دهنده :تامین محتوای نگین

قیمت : 10000 ریال

دوره آموزشی آموزش انگلیسی از طریق اخبار 7

ارائه دهنده :تامین محتوای نگین

قیمت : 10000 ریال

دوره آموزشی آموزش انگلیسی از طریق اخبار 6

ارائه دهنده :تامین محتوای نگین

قیمت : 10000 ریال

دوره آموزشی آموزش انگلیسی از طریق اخبار 5

ارائه دهنده :تأمین محتوای نگین

قیمت : 10000 ریال

دوره آموزشی آموزش انگلیسی از طریق اخبار 4

ارائه دهنده :تامین محتوای نگین

قیمت : 10000 ریال

دوره آموزشی آموزش انگلیسی از طریق اخبار 3

ارائه دهنده :تامین محتوای نگین

قیمت : 10000 ریال

دوره آموزشی آموزش انگلیسی از طریق اخبار2

ارائه دهنده :تامین محتوای نگین

قیمت : 10000 ریال

دوره آموزشی آموزش انگلیسی از طریق اخبار 1

ارائه دهنده :تأمین محتوای نگین

قیمت : 10000 ریال